HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Ondernemersfonds Geldermalsen Centrum is vastgesteld door het bestuur op 28 april 2017. 


Artikel 1: Definities 

Aanvraag:                 de door een collectief aangevraagde gelden, waarin vermeld projectnummer, budget, begroting en de 

                                  doelstelling;

Aanvrager:                het collectief dat een aanvraag indient;

Bijdrageplichtige:      natuurlijk persoon of instelling in het centrum die voor de Reclamebelasting wordt aangeslagen;

Collectief:                  een groep van ondernemers óf een samenwerkingsverband van bewoner(s), vereniging(en) en/of 

                                  instelling(en) met ondernemers centrum;

Centrum:                   het op tekening aangegeven gebied;

Gelden:                     de onder beheer van het Ondernemersfonds berustende opbrengsten reclamebelasting die bestemd zijn voor 

                                  het centrum;

Ondernemers:           de bijdrageplichtigen gevestigd in het gebied dat valt onder de in de uitvoeringsovereenkomst met de 

                                  gemeente Geldermalsen benoemde gebied;

Ondernemersfonds:  Stichting Ondernemersfonds Geldermalsen Centrum (SOGC);

Raad van Advies:      orgaan van het Stichtingsbestuur dat gevraagd en ongevraagd kan adviseren. 


Artikel 2: Indienen aanvraag 

Voor het indienen van een aanvraag verwijzen we naar onze website: www.oggeldermalsen.nl/ondernemersfonds/aanvraagindienen


U kunt op deze pagina uw aanvraagformulier invullen en de benodigde informatie vinden. Iedere projectaanvraag wordt gepubliceerd op de website. Hierop kunnen bijdrageplichtigen vanuit het centrumgebied twee weken reageren. 


Artikel 3: Werkwijze 

1.    Aanvragen moeten worden ingediend bij de Raad van Advies van het Ondernemersfonds Geldermalsen. Zij zullen de eerste

       toetsing uitvoeren. De Raad van Advies neemt contact op met de aanvrager als de aanvraag onvolledig is.Indien er nog 

       geen Raad van Advies is samengesteld wordt de aanvraag ingediend bij het bestuur.

2.    De aanvragen voor een

        -  groot evenementen (bedragen > € 1.000) voor het volgende jaar moeten uiterlijk in september voorafgaande aan dat jaar             worden ingediend in verband met het vaststellen van de jaaragenda centrum door de gemeente. 

        -  evenement waarvan het bedrag ≤ € 1.000 kunnen op ieder moment worden ingediend, maar worden op de eerste dag 

            van het nieuwe kwartaal beoordeeld. 

3.    Alle aanvragen worden direct na de indieningstermijn in één bespreking van het bestuur van SOGC besproken, getoetst en        beoordeeld. De aanvrager krijgt binnen maximaal twee weken bericht na beoordeling door het bestuur. 

4.    Aanvragen die de toets aan de Eisen niet passeren, worden op de hoogte gebracht van het besluit.

5.    RvA bewaakt een goede spreiding over de verschillende doelgroepen. Als er teveel events zijn voor dezelfde doelgroep, 

       maakt RvA keuze voor die events die zich het meest onderscheiden en passen.

6.    De overige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria en leveren een rangorde op in termen 

       van aantrekkelijkheid voor het betreffende gebied. Als het aantal projectaanvragen het budget voor het centrum

       overschrijdt, neemt het bestuur van de stichting het besluit om de aanvraag wel of niet te honoreren.

7.    De afgewezen projecten ontvangen hiervan bericht met een volledig overzicht van de besluitvorming.

8.    De toegewezen projecten ontvangen hiervan eveneens direct bericht, ook met een volledig overzicht van de besluitvorming. 

       Met de aanvragers worden afspraken gemaakt over de betaling.


Artikel 4: Financiering

1.    Betaling vindt vooraf plaats na overleg van een offerte en/of proforma factuur. In overige gevallen wordt achteraf betaald na        overleg van de facturen.

2.    De originele facturen moeten binnen een maand na uitbetaling bij SOGC worden ingediend. Als het indienen van de        facturen achterwege blijft dan kan SOGC het geld terugvorderen.


Artikel 5: Bestuursleden

1.    Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, waaronder in ieder geval één vertegenwoordiger van        respectievelijk OGG, financiële sector centrum en een onafhankelijk bestuurslid met bij voorkeur kennis van Marketing, PR &        Communicatie of vastgoed.

2.    Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast binnen de door hen vastgestelde aantal en benoemt de bestuursleden.

3.    Bestuurders worden voor onbepaald tijd benoemd. In vacatures worden zo spoedig mogelijk voorzien.

4.    Een bestuurder defungeert door overlijden, faillietverklaring of aanvraag surseance van betaling, onder curatele stelling, zijn        aftreden, ontslag door rechtbank, ontslag verleend door de gezamenlijke (ten minste 2) overige bestuurders of door het        verlies van de functie op grond waarvan hij tot bestuurder is benoemd. 


Artikel 6: Raad van Advies 

1.    Iedere bijdrageplichtige  of lid Evenementenplatform Geldermalsen kan zich verkiesbaar stellen voor de Raad van Advies en        moet voldoen aan de in de statuten gestelde eisen.

       Het bestuur stimuleert een gedifferentieerde samenstelling van de Raad van Advies zodat bewoners, verenigingen,        instellingen, cultuur, horeca et cetera zijn vertegenwoordigd

2.    De Raad van Advies bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen.

3.    In de Raad van Advies hebben in ieder geval zitting: een vertegenwoordiger van de Ondernemersvereniging Gastvrij        Geldermalsen, een retailer, horeca, bewoner en cultuursector binnen de grenzen van het centrum.

4.    De Raad van Advies wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan.

5.    Het bestuur en de Raad van Advies komen tenminste eenmaal per jaar in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter         bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

6.    De gemeenschappelijke vergadering wordt door de voorzitter van het bestuur geleid.

7.    Het bestuur stelt de Raad van Advies in kennis van het vaststellen van het beschikbare budget; het vaststellen van de        jaarrekening van de stichting; wijziging van de statuten van de stichting; en ontbinding van de stichting

8.    Een lid van de raad van advies defungeert door zijn overlijden, verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, zijn aftreden,        door ontslag hem verleend door het bestuur of door het verlies van de functie op grond waarvan hij tot lid raad van advies is        benoemd. 


Artikel 7: Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de Raad van Advies

1.    Tenminste éénmaal per jaar komen het bestuur en de Raad van Advies in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter        bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en de toekomst te voeren beleid;

2.    Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van Advies gelijkelijk bevoegd;

3.    De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.


Artikel 7: Slotbepalingen 

1.    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Ondernemersfonds op voorstel van de voorzitter.

2.    Het Ondernemersfonds is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

3.    Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting. Deze kunt u aanvragen via ons e-mailadres        info@oggeldermalsen.nl o.v.v. Statuten SOGC.


SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Verzenden